Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Advies of meebeslissen

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Voor informatie over de MR of voor het aandragen van onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en leerkrachten van Het Ooievaarsnest.
Net als op alle basisscholen is op Het Ooievaarsnest een MR actief. MR staat voor medezeggenschap. Bij wet is geregeld dat de belangen van ouders en de belangen van medewerkers een stem krijgen in het schoolbeleid. Daarom bestaat de MR op het Ooievaarsnest uit 3 ouders en 3 medewerkers. De leden van de MR worden democratisch gekozen en in de wet op de medezeggenschap is precies vastgelegd waar de MR wel en niet over gaat. In sommige gevallen heeft de MR adviesrecht, bij andere beleidszaken heeft de MR zelfs instemmingsrecht. Dat laatste wil zeggen dat de MR akkoord moet gaan met een voorstel voor (wijziging van) beleid op de school. 

De ouders in de MR vertegenwoordigen dus alle ouders van de school. Zij vormen een belangrijke sparringpartner voor de directeur. De MR kijkt niet zozeer onderwijsinhoudelijk, maar beoordeelt vooral of een besluitvormingsproces goed is doorlopen, of alle belangen zijn meegewogen en of er voldoende draagkracht onder ouders en medewerkers is. In het afgelopen schooljaar (2022-2023) heeft de MR kritisch meegekeken en meegedacht over:

-de begroting en financiële huishouding van de school
-de werkdruk van medewerkers
-de samenwerking met kinderopvang en IKC vorming
-de te formeren groepen voor schooljaar 23-24
-de onderwijsresultaten
-het plan voor de besteding van de gelden uit het Nationaal Plan Onderwijs

De ouders in onze MR zijn zeer betrokken en positief kritisch. De MR vergadert een aantal keer per jaar, maar ook tussendoor worden de MR-leden geïnformeerd en geconsulteerd als het gaat om belangrijke ontwikkelingen binnen ons kindcentrum. De MR-ouders zijn: Lara Hoogeveen (moeder van Fynn) en Marjolein Bruinsma (moeder van Remy en Mads). In het kader van de integratie tussen opvang en onderwijs, is in 2023 Timo Sas (vader van Feline) aangesloten bij de MR als afvaardiging vanuit de opvang (oudercommissie). Het is de bedoeling dat de MR zich in schooljaar 23-24 ontwikkelt tot een IKC raad waarin ouders en medewerkers vanuit opvang en onderwijs samen vertegenwoordigd zijn.

Vanuit hun eigen expertise houden de ouders in de MR vinger aan de pols en denken zij mee over wat goed is voor het kindcentrum. Ons gezamenlijk belang is immers om het beste onderwijs en de beste opvang te bieden aan alle kinderen van het Ooievaarsnest.  De personeelsgeleding van onze MR bestaat uit Ingrid Wognum, Annette Langedijk en Rian Schoenmaker. Namens het Ooievaarsnest hebben Lara Hoogeveen en Ingrid Wognum tevens zitting in de GMR. 

Leerkracht aan het woord

We zijn een ambitieus maar ook een heel gezellig team.